ره‌نامه

مجموعه‌ی چهل جلدی «ره‌نامه»، دریچه‌ای برای دانستن و اندیشیدن جوان مومن، دانا و انقلابی در مسیر تمدّن نوین اسلامی