درباره ما

ﮔﺮوه ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺳﻮره ﻣﻬﺮ در خرداد ماه 1394 ﺑﻪ ﻫﻤﺖ اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻮره ﻣﻬﺮ ﺑه منظور ارﺗﺒﺎط و اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎﯾﯽ آرام و ﻟﺬت ﺑﺨﺶ و با هدف ﺳﻬﻮﻟﺖ و تنوع در خريد واقع در ﻗﻠﺐ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ (ميدان انقلاب) ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد.


ويترين :

ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘـﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮﻓﺮوشﺗـﺮﯾﻦ آﺛﺎر ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﺳﺖ.


هدايا :

ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ از ﺟﻨﺲ ﺳﻔﺎل، ﺷﯿﺸﻪ، ﭼﻮب، ﭼﺮم، و...ﮐﺎر دﺳﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﮔﺮدآوري ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﻫﺪﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ، آﺳﺎن و ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﺷﻮد.


باشگاه مشتريان:

ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺸــﺨﺼــﺎت و ﻋﻀــﻮﯾﺖ در ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، از ﺧﺪﻣﺎت وﯾﮋه اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﺟﻤﻠﻪ  : اﻃﻼع از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻧﺸﺴﺖﻫﺎ، ﮐﺎرت ﺗﺨﻔﯿﻒ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺘﺎب، ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ


كافه كتاب:

ﮐﺎﻓي شاپ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮔﺮم و ﺻﻤﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﺑﺮاي دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻫﻞ ﮐﺘﺎب اﻧﺪ. از ، ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ.


كتاب ها:
ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳـﻦ و ﺳـﻠﯿﻘﻪ اي ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ادبيات ، مذهبي ، روان شناسي ، علوم اجتماعي ، هنر ، تاريخ ، كودك و نوجوان ، داﯾﺮه اﻟﻤﻌﺎرف ، پزشكي و سلامت ، علوم تربيتي و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ، پژوهش هنر و زبان از جمله عناوين موجود در فروشگاه مي باشد.


كتاب نفيس:
ﻗﺮآن، ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ، ﻣﺜﻨﻮي ﻣﻌﻨﻮي، دﯾﻮان ﺣﺎﻓﻆ، ﺳﻌﺪي و دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺮاثﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺎبﻫﺎي ﻧﻔﯿﺲ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.


كودك و نوجوان :
ﮐﻮدﮐﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﺮﯾﻦﺗﺮﯾﻦ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از ﺣﺴﺎسﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ. ما در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻼش ﮐﺮده اﯾﻢ دﻗﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎﻣﻠـــﯽ از ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎي ﮐﻮدك و ﻧﻮﺟﻮان ﮔﺮدآوري ﺷﻮد.


نوشت افزار:

داﻧﺶ آﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ، ﻟﻮازم اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻨﻮع اﯾﺮاﻧﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.


بازي فكري :
ﺑﺎزي ﻫﺎي ﻓﮑﺮي، ﻣﻬﺎرﺗﯽ و ﻫﯿﺠﺎﻧـﯽ، ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.